Bus

Friendly

พนักงานผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก และได้รับการฝึกอบรมเรื่องมารยาทและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
Our staff is trained by the Land Transport Department and constantly attend manner and safety training seminars.

หน้ารถดีไซน์หรู